About the project
Project team
The CLASHE applications
CLASHE's Outcomes
News
Dissemination
 
 
Home / Languages
< Back
Συνεχής Μάθηση Οπουδήποτε Εντός ενός Συνεργατικού και Ευχάριστου Πλαισίου Διαμοιρασμού της Γνώσης

 

Πηγή έμπνευσης για το CLASHE project αποτελούν οι δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από τις εξελίξεις που σημειώνονται στο πεδίο των εκπαιδευτικών τεχνολογιών, καθώς επίσης και από την εμφάνιση και εξάπλωση των φορητών ψηφιακών συσκευών και των επιπτώσεων που επιφέρει η χρήση τους στους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες τους προτιμούν να μαθαίνουν. Σκοπό του project αποτελεί η βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών μάθησης και των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα μεταξύ μαθητών, φοιτητών και επαγγελματιών που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης στην Ευρώπη.  
Βασικούς άξονες του CLASHE project αποτελούν:
Η τεχνολογία, με έμφαση σε:

  • ελκυστικά για τον χρήστη μέσα και πλούσιο υλικό χαρακτηριζόμενο από υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης
  • ένα πλήθος τεχνολογιών web 2.0 ικανών να υποστηρίξουν την εμπλοκή των χρηστών σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και να προσφέρουν πολυτροπική μάθηση βασισμένη στην αξιοποίηση εργαλείων τηλεδιασκεψης (web conferencing), σύγχρονης επικοινωνίας μέσω γραπτών μηνυμάτων (live chats), ροής βίντεο (streaming videos), χρήσης εικονιδίων απόδοσης συναισθημάτων (emotional icons), πινάκων σημειώσεων (whiteboards), ιστολογίων (blogs) και wikis
  • αξιοποίηση φορητών ψηφιακών συσκευών, οι οποίες είναι πανταχού παρούσες και μπορούν να έχουν καταλυτική συμβολή στην προσφορά μαθησιακών εμπειριών σε οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς του περιορισμούς που θέτει η φυσική παρουσία σε μια αίθουσα διδασκαλίας στο πλαίσιο παραδοσιακών μοντέλων μάθησης ή η δεσμευτική χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στο πλαίσιο συμμετοχής σε προγράμματα ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) μάθησης

Η παιχνιδοποίηση (gamification) της μαθησιακής διαδικασίας, η οποία συνιστά μια σύγχρονη τάση που αποσκοπεί στη δημιουργία εσωτερικών κινήτρων για μάθηση μέσα από τη χρήση προσωμοιώσεων (simulations) και παιγνιωδών δραστηριοτήτων (game-like activities) ικανών να παρουσιάσουν στον χρήστη πραγματικές, αυθεντικές καταστάσεις με έμφαση σε μια μαθησιακή κουλτούρα και προσέγγιση που εστιάζει στην ενεργό συμμετοχή σε συναγωνιστικού χαρακτήρα καθήκοντα και με επιμέρους χαρακτηριστικά:

  • τον συντομότερο χρόνο παρουσίασης μαθησιακού υλικού, ο οποίος εκτιμάται σε λιγότερο από 10 λεπτά κατά μέσο όρο και σε αντίθεση με τους χρόνους των 45 λεπτών, ή και παραπάνω, της παραδοσιακής διδασκαλίας
  • την κοινωνική διάσταση της μάθησης όπως αυτή μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από εμπλοκή σε συλλογικές μαθησιακές δραστηριότητες, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων σε επίπεδο ομάδας, ικανές να συμβάλλουν στην διαμόρφωση πνεύματος συλλογικής προσπάθειας και ανταλλαγής εμπειριών
  • την κατ’ απαίτηση διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου και σε αντίθεση με το κατά 80% ποσοστό  προκατασκευασμένου περιεχομένου που απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως τους εκπαιδευόμενους
  • σε μη τυπικές διαδικασίες μάθησης, οι οποίες συνιστούν μια προσέγγιση διαφορετική από τις υπάρχουσες τυπικές εκπαιδευτικές δομές (μάθηση βασισμένη στην πραγματοποίηση παρουσιάσεων, πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπιδράσεις ή εξ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης). Μη τυπικές διαδικασίες μάθησης μπορούν να λάβουν χώρα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να έχουν αυθόρμητο χαρακτήρα και να βασίζονται στις εκάστοτε ανάγκες του εκπαιδευόμενου
  • σε μια διαφορετική κουλτούρα μάθησης, η οποία αφορά σε μια ευρεία γκάμα πρακτικών ικανών να κινητοποιήσουν διαδικασίες συνεχούς μάθησης. Μια τέτοια κουλτούρα μάθησης είναι ικανή να ωθήσει τους εκπαιδευόμενους να αναζητήσουν και να μοιραστούν την πληροφορία με διάφορους τρόπους.

 

Κατεβάστε εδώ το φυλλάδιο του έργου στα ελληνικά    

Last update: 3 December 2014

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

designed by EXUS